Zde uvádím vybrané pojmy a spojení z oblasti práva a dalších oborů. Bez mého souhlasu není možné slovník publikovat a šířit. V případě chyby mě prosím kontaktujte. Děkuji.

 

Absender odesílatel
Akkreditivvertrag smlouva o otevření akreditivu
Anlagen přílohy
anwendbares Recht rozhodné právo
Anzahl der Ausfertigungen počet vyhotovení
Arbeitgeber zaměstnavatel
Arbeitnehmer zaměstnanec
Arbeitsbeginn den nástupu do práce
Arbeitsvertrag pracovní smlouva
Arbeitszeitdauer sjednaný rozsah pracovní doby
Auftraggeber mandant
Auftraggeber příkazce
Auftraggeber objednatel
Auftragnehmer mandatář
Auftragnehmer příkazník
Aussteller osoba, která směnku vystavuje
Bankgarantie bankovní záruka
Bedingung auflösend podminka rozvazovaci
Bedingung aufschiebend podmínka odkládací
Beendigung ukončení
Beförderungsvertrag smlouva o provozu dopravního prostředku
Begünstigter osoba v jejiž prospěch je směnka vystavěna
Beherbergungsvertrag smlouva o ubytování
Bescheinigung über die Spareinlage vkladní list
Beschenkter obdarovaný
besondere Bestimmungen über die Herstellung nach Auftrag zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
besondere Bestimmungen über die Wohnraummiete zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Besteller objednatel (ubytovaný)
Besteller objednatel
Bestimmung des Erfüllungsgegenstand specifikace předmětu plnění (objekt)
Bestimmung des Vertragsgegenstands specifikace předmětu smlouvy
Bestimmung des Vertragszwecks/Ziels specifikace účelu, cíle
Bestimmungen ustanovení
Betriebstarifvertrag podniková kolektivní smlouva
Bevollmachteer zmocněnec
bewegliche movité
bewegliche Sachen-keine Wertpapiere movité věci nikoliv cenné papíry
Bezeichnung der Vertragsparteien označení smluvních stran
Bezeichnung des Vertragstyps označení smlouvy (smluvní typ)
Bezogener dlužník
Böhmens Čech
Bürgschaftsvertrag ručení
Datum und Unterschriften datum a podpisy
Deckung aus dem Versicherungsvertrag/Leistung pojistné plnění
der Deutsche Němec
deutsch němčina
Deutsche (das) němčina
Deutsche (der) Němec
deutsche Sprache němčina
deutsche Sprache německý jazyk
Die Parteien verpflichten sich... strany se zavazují
die Übersetzung překlad
Dienstleiter ubytovatel
Dolmetsch (der) překladatel
Dolmetscher (der) překladatel
durch Aufhebungsvertrag dohodou
ein Deutscher Němec
ein konkret bestimmter Gegenstand individuálně určená věc
eine Übersetzung překlad
einer Übersetzung překlad
Einführungsbestimmungen úvodní ustanovení
Enlagerer ukladatel
Entgelt mzda
entgeltlich úplatná
Entleiher vypůjčitel
Entschädigungsversprechen slib odškodnění
Erklärungen der Parteien/Garantien prohlášení a záruky smluvních stran
Fabrikationskosten (die) výrobní náklady
Fahrgast cestující
Fachkasten skříňka s přihrádkami
fachsprachlich názvoslovný
Federgraben prohlubeň mezi pružinami
Filterkammer (die) filtrační komora
Finanzsicherheit finanční zajištění
Fohlenleder (das) hříběcí useň
Fokussierungsmagnet zaostřovací magnet
Folge leisten uposlechnout
Folgekartenstanzen skupinové děrování
Folgen der Unwirksamkeit důsledky neplatnosti
folgende Information následující informaci
Folgeregelkreis vlečný regulační obvod
Folgestation (die) sekundární stanice
Forderungsabtretungsvertrag smlouva o postoupeni pohledávky
Frachtfuehrer dopravce
Frachtvertrag smlouva o přepravě nákladu
Fug právo
füglich náležitě
fühllos necitelný
fühlte cítil
führende špičkový
Führerschalter (der) kontrolér
Fuhrmann (der) vozka
Führungsaufsicht (die) ochranný dohled
Gegenstand des Leihvertrages předmět vypůjčky
Gegenstand des Werkes Předmět díla
Gegenstand dieses Vertrages ist die Verpflichtung Předmětem této smlouvy je závazek…
Gehalt plat
gekaufter Gegenstand předmět koupě (kupovaná věc)
Geldinstitut peněžní ustav
Genchsstandsklausel soudní přislušnost
gesamtschaftliche Schuld závazky více věřitelů
gesamtschuldnerisch solidární závazky více věřitelů - společně a nerozdílně
Gesetz über die Miete und Untermiete von gewerblichen Räumlichkeiten nájem a podnájem nebytových prostor
gesetzt klidný
gesetzwidrig ilegální
Geschäftsanteilsübertragungsvertrag smlouva o převodu obchodního podílu
Geschäftsbesorger obstaratel
Geschäftsbesorgung obstarání věci nebo vykonání činnosti
Geschäftsbesorgungsvertrag smlouva o obstarání věci
Girokontovertrag smlouva o běžném účtu
Gläubiger věřitel
Handelsvertretervertrag smlouva o obchodním zastoupení
Hinterieger uložitel
Hinterleger složitel
höhere Gewalt vyšší moc
Inkassovertrag smlouva o inkasu
Interpret (der) překladatel
ist berechtigt je povinen
ist verpflichtet je oprávněn
Joint-Venture/Kooperationsvertrag smlouva o sdružení
Juristische Person právnická osoba
Käufer kupující
Kaufvertrag kupní smlouva
Kaufvertrag kupní smlouva
keine Rechtspersönlichkeit nemá právní subjektivitu
kommissionär komisionář
Kommissionsvertrag smlouva komisionářská
Kommissionsvertrag smlouva o obstarání prodeje věci
Kommitent komitent
Kreditvertrag smlouva o úvěru
Kunde zájemce
Kündigung výpověď
Lagerhalter skladovatel
Lagerschein skladištní list
Lagervertrag smlouva o skladování
Leihe smlouva o výpůjčce
Lizenzvertrag licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Lohn / Vergütung odměna
Mandant mandant
Mandatar mandatář
Mandatsvertrag-Geschäftsbesorgungsvertrag smlouva mandátní
Manteltarifvertrag kolektivní smlouva vyššího stupně
mehrere Personen vereinbaren zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen několik osob se může sdružit, aby se zasadili o dosažení sjednaného účelu
Mieter nájemce
Mietvertrag nájemní smlouva
naturliche Person fyzická osoba
Nebenabreden vedlejší ujednání
Nebenbestimmungen - Eigentumsvorbehalt vedlejší ujednání - výhrada vlastnictví
nur bewegliche Sachen, keine Aktien, diese werden nach Gesetz Nr. 591/1992 Slg. veräußert jen movite věci (a akcie se zohledněním zvláštní ustanoveni v zákoně Č. 591/1992 Sb. o cenných papírech)
Personenbeförderungsvertrag smlouva o přepravě osob
Pfandrechtsgläubiger zástavní věřitel
Pfandvertrag zástavní smlouva
Präambel preambule
Praernie pojistné
Präklusion prekluze
Realvertrag reálný kontrakt
Rechte und Pflichte der Parteien práva a povinnosti smluvních stran
Rechtsubertragung Rechtsübergang Převod / přechod práva
Reisender zákazník
Reisescheck cestovní šek
Reiseveranstalter provozovatel cestovni kanceláře (cestovní kancelář.)
Reisevertrag cestovní smlouva
Rücktritt odstoupením
Sächdarlehen / Darlehensvertrarbei Geld smlouva o půjčce
Sache ist ohne Bedeutung ta věc nemá význam
Sachkenner (der) znalec
Sachlichkeit (die) objektivita
Sanktionen sankce
Schadensversicherung pojištění škodové
Schenker dárce
Schenkungsvertrag darovací smlouva
Schiedsklausel rozhodčí doložka
Schlussbestimmungen závěrečná ustanovení
Schlusserklärungen závěrečné prohlášení
Schriftform písemná forma předepsána pro zaměstnavatele
Schuldner dlužník
Schuldner dlužník
Sicherungsgeber převodce
Sicherungsnehmer nabyvatel
Sicherungsübereignung- věc/ Sicherungsübertragung- pohledávka smlouva o zajišťovacím převodu práva
Sparer vkladatel
Sparguthaben vklad na vkladních knížkách
Speditionsvertrag smlouva zasilatelská
Streitbeilegungsklausel doložka o řešení sporů
Summenversicherung pojištění obnosové
Tarifverhandlungen kolektivní vyjednávání
Tarifvertrag kolektivní smlouva
Teilbarkeit oddělitelnost
Teilschuld solidární závazky více věřitelů - oddělené
Textübersetzung (die) překlad
Textübersetzunge překlady textu
Translation (die) překlad
Translator (der) překladatel
Transportvertrag/Frachtvertragviz smlouva o přepravě věci
Tscheche (der) Čech
Tschechisch (das) čeština
Tschechische (das) čeština
tschechische Sprache český jazyk
Tschechischem čeština
Tschechischen čeština
Tschechischer čeština
Tschechisches čeština
übersetzen překládat
Übersetzer (der) překladatel
Übersetzerin překladatelka
Übersetzerinnen (die) překladatelky
übersetzter Satz překlad věty
Übersetzung překladech
Übersetzung překladu
Übersetzungen překlade
Übersetzungen překlady
Ueberlassung von Sachen, die Ihrer Gattung nach bestimmt sind, der Schuldner verpflichtet sich Sachen gleicher Gattung zurückzugewähren přenechává věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje po dohodnuté době vrátit věci stejného druhu
unbewegliche Sache nemovité
unentgeltlich bezplatně
unentgeltlich dočasně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem se složitelem - bezúplatná
Unternehmenskaufvertrag smlouva o prodeji podniku
Unternehmensmietvertrag smlouva o nájmu podniku
Unternehmer dopravce
Unternehmer zhotovitel
Verbindlichkeiten der Parteien závazky smluvních stran
Vereinbarung-Parteien dohoda - účastníci
Vergleichsvertrag dohoda o narovnání
Verjährung promlčení
Verkauf und Kauf einer Sache prodej a koupě věci
Verkäufer prodávající
Verleiher půjčitel
Vermieter pronajimatel
Vermittler zprostředkovatel
Vermittlungsvertrag smlouva o zprostředkování
Vermittlungsvertrag smlouva zprostředkovatelská
Verpfänder zástavce
Versicherer pojistitel
Versicherter pojištěný
Versicherungsfall pojistná událost
Versicherungsnehmer pojistník
Versicherungsvertrag pojistné smlouvy
Versicherungsvertragsgesetz Nr. 37/2004 Slg vyjmuty z OZ - zákon o pojistně smlouvě 37/2004 Sb.
Vertrag liber ein Festgeldkonto/Sparkonto-patří do skupiny tzv. „Termingeld" smlouva o vkladovém účtu
Vertrag über den Kauf einer gemieteten Sache smlouva o koupi najaté věci
Vertrag über die Durchführung einer Tätigkeit dohoda o provedení práce
Vertrag über die Miete eines Verkehrsmittels smlouva o nájmu dopravního prostředku
Vertrag über die Wahrnehmung einer Kontrolltätigkeit smlouva o kontrolní činnosti
Vertrag über eine Arbeitstätigkeit dohoda o pracovní činnosti
Vertrag über eine stille Gesellschaft smlouva o tichém společenství
Vertrag zu Gunsten Dritter smlouva ve prospěch třetího
Vertragsdauer doba trvání
Vertragsgegenstand předmět smlouvy
Vertragsgegenstand předmět smlouvy
Vertragslaufzeit doba, na kterou se dohoda uzavírá
Vertragspartelen účastníci
Vertragspflich des Entleichers povinnost vrátit tutéž věc
Vertragsstrafe smluvní pokuta
Vertrag-Vertragspartei smlouva - smluvní strany
Vertraulichkeit důvěrnost
Verwahrer opatrovatel
Verwahrer schovatel
Verwahrungsvertrag smlouva o uložení věci
Verwahrungsvertrag smlouva o úschově
Verzugszinsen úrok z prodlení
Vollmachtgeber zmocnitel
Vollmacht-Vereinbarung ü dohoda o plné moci
Vorkaufsrecht předkupní právo
vorübergehend oder Befristung nach vertragsgemäßem Zweck na přechodnou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytováni (hotely, noclehárny,ubytovny)
voruebergehende Überlassung zur- Nutzung und/oder zum Genuss der Nutzungen k dočasnému užívání nebo braní užitků
Vorvertrag smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Wechselvertrag směnná smlouva
Werk dílo
Werkvertrag smlouva o dílo
Zedent postupitel
Zessionar postupník
(gesetzliches/vertragliches/dingliches) Vorkaufsrecht, Rückkaufsrecht/Option (zákonné/smluvni/věcné) předkupní právo, právo zpětné
 

Kostenvoranschlag - Übersetzung Tschechisch

Referenzen

Martina Simanova - Tschechisch Übersetzer - Referenzen

Historischer Roman von Charlotte Link, Verbotene Wege (Tschechish 2007, Verlag Fontána)  Übersetzung von Martina Šimanová.

Empfehle:
Překlady Ihned