bankovní záruka Bankgarantie
bezplatně unentgeltlich
cestovní smlouva Reisevertrag
cestovní šek Reisescheck
cestující Fahrgast
cítil fühlte
Čech Tscheche (der)
Čech Böhmens
český jazyk tschechische Sprache
čeština Tschechisch (das)
čeština Tschechische (das)
čeština Tschechischem
čeština Tschechischen
čeština Tschechischer
čeština Tschechisches
dárce Schenker
darovací smlouva Schenkungsvertrag
datum a podpisy Datum und Unterschriften
den nástupu do práce Arbeitsbeginn
dílo Werk
dlužník Bezogener
dlužník Schuldner
dlužník Schuldner
doba trvání Vertragsdauer
doba, na kterou se dohoda uzavírá Vertragslaufzeit
dočasně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem se složitelem - bezúplatná unentgeltlich
dohoda - účastníci Vereinbarung-Parteien
dohoda o narovnání Vergleichsvertrag
dohoda o plné moci Vollmacht-Vereinbarung ü
dohoda o pracovní činnosti Vertrag über eine Arbeitstätigkeit
dohoda o provedení práce Vertrag über die Durchführung einer Tätigkeit
dohodou durch Aufhebungsvertrag
doložka o řešení sporů Streitbeilegungsklausel
dopravce Frachtfuehrer
dopravce Unternehmer
důsledky neplatnosti Folgen der Unwirksamkeit
důvěrnost Vertraulichkeit
filtrační komora Filterkammer (die)
finanční zajištění Finanzsicherheit
fyzická osoba naturliche Person
hříběcí useň Fohlenleder (das)
ilegální gesetzwidrig
individuálně určená věc ein konkret bestimmter Gegenstand
je oprávněn ist verpflichtet
je povinen ist berechtigt
jen movite věci (a akcie se zohledněním zvláštní ustanoveni v zákoně Č. 591/1992 Sb. o cenných papírech) nur bewegliche Sachen, keine Aktien, diese werden nach Gesetz Nr. 591/1992 Slg. veräußert
k dočasnému užívání nebo braní užitků voruebergehende Überlassung zur- Nutzung und/oder zum Genuss der Nutzungen
klidný gesetzt
kolektivní smlouva Tarifvertrag
kolektivní smlouva vyššího stupně Manteltarifvertrag
kolektivní vyjednávání Tarifverhandlungen
komisionář kommissionär
komitent Kommitent
kontrolér Führerschalter (der)
kupní smlouva Kaufvertrag
kupní smlouva Kaufvertrag
kupující Käufer
licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Lizenzvertrag
mandant Auftraggeber
mandant Mandant
mandatář Auftragnehmer
mandatář Mandatar
movité bewegliche
movité věci nikoliv cenné papíry bewegliche Sachen-keine Wertpapiere
mzda Entgelt
na přechodnou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytováni (hotely, noclehárny,ubytovny) vorübergehend oder Befristung nach vertragsgemäßem Zweck
nabyvatel Sicherungsnehmer
nájem a podnájem nebytových prostor Gesetz über die Miete und Untermiete von gewerblichen Räumlichkeiten
nájemce Mieter
nájemní smlouva Mietvertrag
náležitě füglich
následující informaci folgende Information
názvoslovný fachsprachlich
necitelný fühllos
několik osob se může sdružit, aby se zasadili o dosažení sjednaného účelu mehrere Personen vereinbaren zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen
nemá právní subjektivitu keine Rechtspersönlichkeit
němčina deutsch
němčina deutsche Sprache
němčina Deutsche (das)
Němec der Deutsche
Němec Deutsche (der)
Němec ein Deutscher
německý jazyk deutsche Sprache
nemovité unbewegliche Sache
obdarovaný Beschenkter
objednatel Auftraggeber
objednatel Besteller
objednatel (ubytovaný) Besteller
objektivita Sachlichkeit (die)
obstarání věci nebo vykonání činnosti Geschäftsbesorgung
obstaratel Geschäftsbesorger
oddělitelnost Teilbarkeit
odesílatel Absender
odměna Lohn / Vergütung
odstoupením Rücktritt
ochranný dohled Führungsaufsicht (die)
opatrovatel Verwahrer
osoba v jejiž prospěch je směnka vystavěna Begünstigter
osoba, která směnku vystavuje Aussteller
označení smlouvy (smluvní typ) Bezeichnung des Vertragstyps
označení smluvních stran Bezeichnung der Vertragsparteien
peněžní ustav Geldinstitut
písemná forma předepsána pro zaměstnavatele Schriftform
plat Gehalt
počet vyhotovení Anzahl der Ausfertigungen
podmínka odkládací Bedingung aufschiebend
podminka rozvazovaci Bedingung auflösend
podniková kolektivní smlouva Betriebstarifvertrag
pojistitel Versicherer
pojistná událost Versicherungsfall
pojistné Praernie
pojistné plnění Deckung aus dem Versicherungsvertrag/Leistung
pojistné smlouvy Versicherungsvertrag
pojistník Versicherungsnehmer
pojištění obnosové Summenversicherung
pojištění škodové Schadensversicherung
pojištěný Versicherter
postupitel Zedent
postupník Zessionar
povinnost vrátit tutéž věc Vertragspflich des Entleichers
pracovní smlouva Arbeitsvertrag
práva a povinnosti smluvních stran Rechte und Pflichte der Parteien
právnická osoba Juristische Person
právo Fug
preambule Präambel
prekluze Präklusion
prodávající Verkäufer
prodej a koupě věci Verkauf und Kauf einer Sache
prohlášení a záruky smluvních stran Erklärungen der Parteien/Garantien
prohlubeň mezi pružinami Federgraben
promlčení Verjährung
pronajimatel Vermieter
provozovatel cestovni kanceláře (cestovní kancelář.) Reiseveranstalter
předkupní právo Vorkaufsrecht
Předmět díla Gegenstand des Werkes
předmět koupě (kupovaná věc) gekaufter Gegenstand
předmět smlouvy Vertragsgegenstand
předmět smlouvy Vertragsgegenstand
předmět vypůjčky Gegenstand des Leihvertrages
Předmětem této smlouvy je závazek… Gegenstand dieses Vertrages ist die Verpflichtung
překlad die Übersetzung
překlad eine Übersetzung
překlad einer Übersetzung
překlad Textübersetzung (die)
překlad Translation (die)
překlad věty übersetzter Satz
překládat übersetzen
překladatel Übersetzer (der)
překladatel Interpret (der)
překladatel Dolmetsch (der)
překladatel Dolmetscher (der)
překladatel Translator (der)
překladatelka Übersetzerin
překladatelky Übersetzerinnen (die)
překlade Übersetzungen
překladech Übersetzung
překladu Übersetzung
překlady Übersetzungen
překlady textu Textübersetzunge
přenechává věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje po dohodnuté době vrátit věci stejného druhu Ueberlassung von Sachen, die Ihrer Gattung nach bestimmt sind, der Schuldner verpflichtet sich Sachen gleicher Gattung zurückzugewähren
Převod / přechod práva Rechtsubertragung Rechtsübergang
převodce Sicherungsgeber
příkazce Auftraggeber
příkazník Auftragnehmer
přílohy Anlagen
půjčitel Verleiher
reálný kontrakt Realvertrag
rozhodčí doložka Schiedsklausel
rozhodné právo anwendbares Recht
ručení Bürgschaftsvertrag
sankce Sanktionen
sekundární stanice Folgestation (die)
schovatel Verwahrer
sjednaný rozsah pracovní doby Arbeitszeitdauer
skladištní list Lagerschein
skladovatel Lagerhalter
skříňka s přihrádkami Fachkasten
skupinové děrování Folgekartenstanzen
slib odškodnění Entschädigungsversprechen
složitel Hinterleger
směnná smlouva Wechselvertrag
smlouva - smluvní strany Vertrag-Vertragspartei
smlouva komisionářská Kommissionsvertrag
smlouva mandátní Mandatsvertrag-Geschäftsbesorgungsvertrag
smlouva o běžném účtu Girokontovertrag
smlouva o dílo Werkvertrag
smlouva o inkasu Inkassovertrag
smlouva o kontrolní činnosti Vertrag über die Wahrnehmung einer Kontrolltätigkeit
smlouva o koupi najaté věci Vertrag über den Kauf einer gemieteten Sache
smlouva o nájmu dopravního prostředku Vertrag über die Miete eines Verkehrsmittels
smlouva o nájmu podniku Unternehmensmietvertrag
smlouva o obchodním zastoupení Handelsvertretervertrag
smlouva o obstarání prodeje věci Kommissionsvertrag
smlouva o obstarání věci Geschäftsbesorgungsvertrag
smlouva o otevření akreditivu Akkreditivvertrag
smlouva o postoupeni pohledávky Forderungsabtretungsvertrag
smlouva o prodeji podniku Unternehmenskaufvertrag
smlouva o provozu dopravního prostředku Beförderungsvertrag
smlouva o přepravě nákladu Frachtvertrag
smlouva o přepravě osob Personenbeförderungsvertrag
smlouva o přepravě věci Transportvertrag/Frachtvertragviz
smlouva o převodu obchodního podílu Geschäftsanteilsübertragungsvertrag
smlouva o půjčce Sächdarlehen / Darlehensvertrarbei Geld
smlouva o sdružení Joint-Venture/Kooperationsvertrag
smlouva o skladování Lagervertrag
smlouva o tichém společenství Vertrag über eine stille Gesellschaft
smlouva o ubytování Beherbergungsvertrag
smlouva o uložení věci Verwahrungsvertrag
smlouva o úschově Verwahrungsvertrag
smlouva o úvěru Kreditvertrag
smlouva o uzavření budoucí smlouvy Vorvertrag
smlouva o vkladovém účtu Vertrag liber ein Festgeldkonto/Sparkonto-patří do skupiny tzv. „Termingeld"
smlouva o výpůjčce Leihe
smlouva o zajišťovacím převodu práva Sicherungsübereignung- věc/ Sicherungsübertragung- pohledávka
smlouva o zprostředkování Vermittlungsvertrag
smlouva ve prospěch třetího Vertrag zu Gunsten Dritter
smlouva zasilatelská Speditionsvertrag
smlouva zprostředkovatelská Vermittlungsvertrag
smluvní pokuta Vertragsstrafe
solidární závazky více věřitelů - oddělené Teilschuld
solidární závazky více věřitelů - společně a nerozdílně gesamtschuldnerisch
soudní přislušnost Genchsstandsklausel
specifikace předmětu plnění (objekt) Bestimmung des Erfüllungsgegenstand
specifikace předmětu smlouvy Bestimmung des Vertragsgegenstands
specifikace účelu, cíle Bestimmung des Vertragszwecks/Ziels
strany se zavazují Die Parteien verpflichten sich...
špičkový führende
ta věc nemá význam Sache ist ohne Bedeutung
ubytovatel Dienstleiter
účastníci Vertragspartelen
ukladatel Enlagerer
ukončení Beendigung
uložitel Hinterieger
úplatná entgeltlich
uposlechnout Folge leisten
úrok z prodlení Verzugszinsen
ustanovení Bestimmungen
úvodní ustanovení Einführungsbestimmungen
vedlejší ujednání Nebenabreden
vedlejší ujednání - výhrada vlastnictví Nebenbestimmungen - Eigentumsvorbehalt
věřitel Gläubiger
vklad na vkladních knížkách Sparguthaben
vkladatel Sparer
vkladní list Bescheinigung über die Spareinlage
vlečný regulační obvod Folgeregelkreis
vozka Fuhrmann (der)
vyjmuty z OZ - zákon o pojistně smlouvě 37/2004 Sb. Versicherungsvertragsgesetz Nr. 37/2004 Slg
výpověď Kündigung
vypůjčitel Entleiher
výrobní náklady Fabrikationskosten (die)
vyšší moc höhere Gewalt
zájemce Kunde
zákazník Reisender
zaměstnanec Arbeitnehmer
zaměstnavatel Arbeitgeber
zaostřovací magnet Fokussierungsmagnet
zástavce Verpfänder
zástavní smlouva Pfandvertrag
zástavní věřitel Pfandrechtsgläubiger
závazky smluvních stran Verbindlichkeiten der Parteien
závazky více věřitelů gesamtschaftliche Schuld
závěrečná ustanovení Schlussbestimmungen
závěrečné prohlášení Schlusserklärungen
zhotovitel Unternehmer
zmocněnec Bevollmachteer
zmocnitel Vollmachtgeber
znalec Sachkenner (der)
zprostředkovatel Vermittler
zvláštní ustanovení o nájmu bytu besondere Bestimmungen über die Wohnraummiete
zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku besondere Bestimmungen über die Herstellung nach Auftrag
(zákonné/smluvni/věcné) předkupní právo, právo zpětné (gesetzliches/vertragliches/dingliches) Vorkaufsrecht, Rückkaufsrecht/Option
 

Kostenvoranschlag - Übersetzung Tschechisch

Referenzen

Martina Simanova - Tschechisch Übersetzer - Referenzen

Historischer Roman von Charlotte Link, Verbotene Wege (Tschechish 2007, Verlag Fontána)  Übersetzung von Martina Šimanová.

Empfehle:
Překlady Ihned